top of page

όροι και Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης Premium Value

Οι προαναφερθέντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και άλλη σχετική νομοθεσία θα διέπουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. 

Συμφωνείτε ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις με την είσοδο και χρήση αυτού του ιστότοπου. 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του παρόντος κειμένου και εικόνων και του τρόπου οργάνωσης τους, ανήκουν στην Premium Value. Οι κάτοχοι όλων των εμπορικών σημάτων που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι οι μοναδικοί κάτοχοι αυτών των σημάτων.

Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρησηΑξία Premiumή οποιουδήποτε τρίτου άδεια ή άδεια χρήσης οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος ή άλλου περιουσιακού συμφέροντος με σιωπηρά, καταστολή ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο. Εκτός από προσωπική, μη εμπορική χρήση, μπορείτε να κάνετε λήψη, να εμφανίσετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του υλικού σε οποιονδήποτε υπολογιστή μόνο για αυτόν τον σκοπό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάξετε το υλικό με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, γραφικών εικόνων, ήχου, βίντεο, κώδικα html, κουμπιών και κειμένου, δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να αναδημοσιευτούν, να μεταφορτωθούν, να αναρτηθούν, να μεταδοθούν ή να διανεμηθούν σε με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση τουΑξία Premium.
Δεν υπάρχει καμία επιχειρηματική ή επαγγελματική σχέση υπηρεσιών μεταξύ εσάς και
Αξία Premiumως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, οι οποίες είναι δωρεάν και αποκλειστικά για ενημερωτικούς λόγους. Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε προϊόντα ή ιστότοπους πουΑξία Premiumδεν ελέγχει. Όσον αφορά αυτές τις άλλες υπηρεσίες ή τοποθεσίες, δεν προσφέρεται αξιολόγηση ή διασφάλιση καιΑξία Premiumαποποιείται κάθε ευθύνη σε σχέση με αυτά. Η έγκριση ενός ιστότοπου ή μιας υπηρεσίας δεν υπονοείται από έναν σύνδεσμο προς άλλο ιστότοπο ή υπηρεσία. Χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία προς τον οποίο αυτός ο ιστότοπος έχει συνδέσμους, με δική σας ευθύνη.
Αξία Premiumδεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο ή οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή υπηρεσία που μπορεί να προσπελαστεί μέσω αυτού και παρέχει τον ιστότοπο και τα περιεχόμενά του "ως έχουν".Αξία Premiumαποποιείται ρητά οποιεσδήποτε και όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων τίτλου, μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ανεξάρτητα από τη μορφή της αγωγής και εάν πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη ή άλλως, που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν τη συμφωνία, ούτεΑξία Premiumούτε οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών του θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε μέρους για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, παραδειγματική, αποθετική ή άλλη ζημιά (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής της επιχείρησης, απώλειας προγραμμάτων ή δεδομένων ).Αναγνωρίζετε ότι αυτοί οι όροι χρήσης και οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία που σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες του σχετικά με την επιλογή δικαίου, καθώς η Ελλάδα είναι η τοποθεσία τουΑξίες Premiumσυντήρηση του ιστότοπου. Το καταλαβαίνεις ρητάΑξία Premiumείναι ελεύθερος να επιλέξει τη δικαιοδοσία της επιλογής μας ως προς το πού μπορεί να διεξαχθεί τέτοια αγωγή εναντίον μας, εάν επιχειρήσετε να ασκήσετε οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες κατάΑξία Premium. Πιθανότατα θα επιλέξουμε να υπερασπιστούμε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια στη Θεσσαλονίκη Ελλάδα, καθώς έχετε συναινέσει χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο να διέπεται από τους νόμους του ελληνικού κράτους σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία, και μπορούμε να λάβουμε αυτήν την απόφαση πλήρως όπως μας συμφέρει, χωρίς να λάβουμε υπόψη οποιοδήποτε άλλο κόμμα.

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε ούτε θα έχετε πρόσβαση στο υλικό αυτού του ιστότοπου με τρόπο που παραβιάζει τους νόμους της χώρας από την οποία αποκτάτε πρόσβαση. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση αυτών των νόμων. Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε μέσω αυτού του ιστότοπου θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές και μη αποκλειστικές, εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά εδώ. Πιστοποιείτε ότι έχετε τη νόμιμη εξουσιοδότηση να διαβιβάσετε τέτοιες πληροφορίες και υπόσχεστε να αποφύγετε να το πράξετε εκτός εάν έχετε τη δέουσα εξουσιοδότηση. Σας συμβουλεύουμε να μην αποστέλλετε εμπιστευτικές πληροφορίες λόγω του πόσο δημόσιο είναι το Διαδίκτυο.
Εκτός από προϋπάρχουσες επιχειρηματικές συνδέσεις,
Αξία Premiumδεν δέχεται μη εγκεκριμένες υποβολές ιδεών. Πρέπει να χειριστούμε το θέμα τέτοιων υποβολών με εξαιρετική προσοχή, προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντα τόσο των σημερινών πελατών μας όσο και των εαυτών μας. Σημαντικό,Αξία Premiumδεν μπορεί και δεν αντιμετωπίζει οποιεσδήποτε τέτοιες υποβολές εμπιστευτικά ελλείψει αποδεδειγμένης επιχειρηματικής σχέσης. Επομένως, παρακαλούμε να αποφύγετε την αποστολήΑξία Premiumτυχόν μη εγκεκριμένες υποβολές ιδεών μέσω αυτού του ιστότοπου. Εκτός μιας καθιερωμένης και καταγεγραμμένης εμπιστευτικής εμπορικής σύνδεσης, παρέχονται οποιεσδήποτε ιδέεςΑξία Premiumδεν είναι μυστικά, και ως αποτέλεσμα,Αξία Premiumείναι ελεύθερος να αναπτύσσει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει ή να δημοσιεύει παρόμοιες ιδέες χωρίς να σας πληρώνει ή να σας παρακολουθεί. Χωρίς να τα αναθεωρήσω ενδελεχώς,Αξία Premiumθα χρησιμοποιήσει κάθε εύλογη προσπάθεια για να επιστρέψει ή να διαγράψει τυχόν παράνομες υποβολές ιδεών.

Ωστόσο, εάν η αναθεώρηση κριθεί απαραίτητη σεΑξία Premiumκατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, θα γίνει με τη γνώση ότιΑξία Premiumαποποιείται κάθε ευθύνης για τη διατήρηση του απορρήτου της ιδέας σας ή την πληρωμή σας για την αποκάλυψη ή τη χρήση της. Συμφωνείτε με τους όρους αυτής της δηλωμένης πολιτικής υποβάλλοντας μια ιδέα ή άλλη εμπεριστατωμένη συνεισφορά στοΑξία Premiumμέσω αυτής της ιστοσελίδας.

bottom of page